iinews – Der mobile Newsdienst« | »

Trápí Vás vlhkost a plísn?-

Nesplnila ji? u?in?ná sana?ní opat?ení Va?e o?ekávání ?

Tak vam pomuze aktivní elektroosmóza MAUERPOL®?.

Vysu?ovací metody na principu aktivní elektroosmózy jsou technicky vhodné pro v?echny druhy materiál? a konstrukcí s pórovitou strukturou, ve kterých dochází k pohybu vody p?sobením kapilárních sil. Jedná se o p?ímou sana?ní metodu, která ?e?í p?í?inu vzlínání vlhkosti do konstrukcí staveb, vysu?uje stavby a následn? je udr?uje po mnoho let v suchém stavu daném ?eskou stavební normou, která udává hodnoty suchého zdiva pro prostory pod úrovní terénu okolo 6,5 % vlhkosti (1% vlhkosti = 25l vody v m3 zdiva) a pro obytné prostory, ?i nadzemní prostory okolo 3% vlhkosti.

Aktivní elektroosmóza je systém zalo?ený na ?ídící jednotce, která generuje stejnosm?rný elektrický proud do obvodu, rozvedeném do vlhkostí zasa?ených zdí objektu. Tento elektrický obvod je vybaven kladnými elektrodami (anodami) a na nejni??í místo objektu je umíst?na uzem?ovací elektroda (katoda). Celý systém vytvá?í elektrické pole, které p?sobí na kapilární vzlínající vlhkost a nijak nenaru?uje b??ný chod elektrických spot?ebi?? v objektu a nemá také vliv na zdravotní stav obyvatel domu. Elektrické pole vytvo?ené systémem ?ídící jednotky a elektrod p?sobí na kapilární vzlínající vlhkost v objektu tak, ?e dochází k pohybu molekul vody sm?rem od kladné elektrody (anody rozvedené ve vlhkostí zasa?ených zdech) k uzem?ovací elektrod? (katoda), která je umíst?na v?t?inou ve sklep?, p?ípadn? na nejni??ím míst? v objektu, tak, aby docházelo k ústupu vlhkosti z obvodových st?n, z podlaha a p?í?ek, sm?rem do sklepních prostor a následn? do podzákladí.

Pro? práv? aktivní elektroosmóza

? Vy?e?í problém s vlhkostí kompletn? v jednom kroku ? vodorovné i svislé izolace

? Vysou?ení zdiva probíhá bez výrazných stavebních prací, proto nem??e dojít k naru?ení statiky odvlh?ovaného objektu, jeho stavební podstaty a tudí? nemohou vzniknout na budovách ?ádné ?kody

? Jde o systém s minimálními stavebními po?adavky na instalaci. Nevy?aduje zásah do stavebních konstrukcí. Vlastní provoz je zcela bezúdr?bový, provozní náklady jsou zanedbatelné.

? Pro proces odvlh?ování nejsou p?eká?kou jakékoliv tlou??ky zdi. Lze proto odstranit vlhkost i z jinak velmi problematických konstrukcí.

? Vysu?ování a odsolování zdiva probíhá v celém profilu stavebních konstrukcí.

? Vhodný ?asový p?edstih instalace technologie p?ed následnými sana?ními pracemi (zateplování, vým?na oken..) m??e podstatn? pozitivn? ovlivnit podmínky jejich provád?ní a ve svém d?sledku tyto práce zjednodu?it a zlevnit.

? Jedná se o p?ímou sana?ní metodu dle ?SN P 73 0610 a Ö-NORM 3355-2

? Rychle vysu?í a odsolí zdivo (znatelný ústup vlhkosti ji? po 1 m?síci od instalace)

? Vysu?í i promo?ené základy ? voda je stahována k uzemn?ní pod základovou spáru

? Rychle vysu?í po vodních záplavách (povodn?, p?ívalové de?t?)

? Rychle vysu?í po havarijních únicích vody (prasklé potrubí)

? Odstraní vlhkost zp?sobenou po zatékání ze svah?, z vadných ?lab? st?echy apod.

? Bez velkého nepo?ádku (pod?ezávání, bez pou?ití chemie)

? Neomezí se provoz v dom? ? realizace instalace ji? od 2 pracovních dn?

? Vysu?í v?echny obvodové zdi, p?í?ky, podlahy, stropy a sklepní prostory

? Následn? sni?uje náklady na vytáp?ní

? Doba vysu?ení 1 rok a poté udr?ování zdiva v suchém stavu

Mate zajem o aktivni elektroosmozu k samostatne instalaci ?

Usetrete si drahou instalaci…..

Cena ted od 1099 ?uro

Poradenstvi instalace aktivni elektroosmosy na miste objektu pri dovozu materialu

Mluvime i cesky

Shop: www.mauerpol.info

Posted by on 16. April 2019.

Categories: Dienstleistung

0 Responses

You must be logged in to post a comment.

« | »
Neue Beiträge


Seiten